Regulamin

Wszelkie dane osobowe agregowane są wyłącznie w celu informowania o kursach unijnych !!!

A. POSTANOWIENI OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy www.szkolimyzadarmo.pl przez osoby fizyczne lub niebędące konsumentami oraz inne posługujące się zdolności polowe, niebędące konsumentami i reguluje w szczególności prawa i obowiązki użytkownika.

2.Poniższe terminy pisane wielką literą będą miały udział w rynku Regulaminie następujące znaczenie.

B. ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKONIKÓW

1.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem załadowana z chwilą wypełnienia wypełnienia zgłoszeniowe na Projekt Unijny oraz zaakceptowania Regulaminu korzystania z www.szkolimyzadarmo.pl. 

2.Po otrzymaniu przez Net-Projekt Sp. z o.o. prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego na www.szkolimyzadarmo.pl do Projektu Unijnego, Net-Projekt Sp. z o.o. potwierdza przyjęcie danych komunikatem na platformie www.szkolimyzadarmo.pl. 

3.Przedmiotem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną są nieodpłatne sługi świadczone przez Net-Projekt Sp. z o.o. w ramach Platformy www.szkolimyzadarmo.pl polegające na dostarczeniu droga elektroniczną Projektodawcy Projektu Unijnego zgłoszenia Użytkownika do udziału w Projekcie Unijnym finansowany ze środków UE zgodnie z wypełnionym przez Użytkownika formularzem zgłoszeniowym. 

4.Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz pełną akceptacją jego warunków. 

5. Net-Projekt Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Użytkownika w momencie  wypełnienie i przesłania formularza zgłoszeniowego.  .

6.Umowa o świadczeniu usług bezpłatnych drogą elektroniczną przez Net-Projekt Sp. z o.o.  jest zawarta na czas nieokreślony. 

7. Net-Projekt Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Net-Projekt Sp. z o.o.  niezgodnie z treścią obowiązującego prawa, naruszające moralność publiczną, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z treścią Regulaminu.

8.Każdy z Użytkowników ma możliwość wypełnienie i przesłania dowolnej ilości zgłoszeń do Projektów unijnych poprzez formularze zgłoszeniowe. 

9.Zabrania się udostępniania danych Użytkowników dostarczonych poprzez przesłania przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego do Projektu Unijnego innym podmiotom niż Projektodawca Projektu Unijnego. W szczególności Projektodawca Projektu Unijnego zobowiązuje się do ochrony danych Użytkowników w celu uniemożliwienia korzystania z nich osobom/ podmiotom niepowołanym, jak także wykorzystywania otrzymanych danych wyłącznie w celu rekrutacji Uczestników Projektu na konkretny Projekt Unijny na który zgłosił się Użytkownik. Net-Projekt Sp. z o.o.  nie odpowiada za szkody wynikające z dostępu do danych Użytkowników przez osobę nieuprawnioną, w szczególności wywołane działaniami osób trzecich wynikające z utraty danych dostępowych lub ujawnienia danych dostępowych przez Projektodawcę Projektu Unijnego lub z powodów niewynikających z zawinionego działania lub zaniechania Net-Projekt Sp. z o.o.

C. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Wypełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego na Projekt za www.szkolmyzadarmo.pl wymaga połączenia z siecią Internet.

2.Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.

3. Net-Projekt Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Użytkownika. Net-Projekt Sp. z o.o.  odpowiada za przesłane dane od chwili zapisania formularza zgłoszeniowego Użytkownika w systemie Net-Projekt Sp. z o.o.

D. USŁUGI OFEROWANE DLA PROJEKTODAWCÓW PROJEKTÓW UNIJNYCH

1.Net-Projekt Sp. z o.o.  świadczy na rzecz Projektodawca Projektu Unijnego usługi w postaci umożliwienia Projektodawcy Projektu Unijnego zamieszczania formularzy zgłoszeniowych na www.szkolimyzadarmo.pl.

2. Warunki zamieszczania formularzy zgłoszeniowych na www.szkolimyzadarmo.pl każdorazowo wymagają podpisania osobnej umowy na  ustalonych pomiędzy Net-Projekt Sp. z o.o. , a Projektodawca Projektu Unijnego warunkach. 

3.Formularze zgłoszeniowe publikuje jedynie Net-Projekt na podstawie umowy zawartej z  Projektodawcą Projektu Unijnego.

E. USŁUGI OFEROWANE DLA UŻYTKOWNIKÓW

1.W ramach www.szkolimyzadarmo.pl Net-Projekt Sp. z o.o.   oferuje  Użytkownikom: w szczególności następujące usługi:

-umożliwienie przeglądania ofert udziału w Projektach Unijnych 

-możliwość zgłaszania się do Projektów Unijnych realizowanych przez  Projektodawców Projektu Unijnego za pomocą formularza zgłoszeniowego

F. ZAMIESZCZANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

1.Użytkownik  ma prawo zamieszczać poprzez www.szkolimyzadarmo.pl tylko wymagane dane osobowe niezbędna do zgłoszenia się na Projekt Unijny oraz dane dotyczące preferowanych kursów. 

2.Informacje o Użytkoniku nie mogą zawierać więcej znaków niż wynika to z technologii przetwarzania danych stosowanej przez www.szkolimyzadarmo.pl. Ograniczenia oraz akceptowane formaty danych wskazane są przy odpowiednich polach formularza.

3.Użytkownik,  oświadcza, że Treści przekazane Net-Projekt Sp. z o.o.   za pośrednictwem www.szkolimyzadarmo.pl nie naruszają praw osób trzecich, a Projektodawcom Projektu Unijnego przysługuje dostęp do Treści zawartej w przesłanym formularzu zgłoszeniowym. Net-Projekt Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez Użytkownika Treści  do których nie posiada on wystarczających praw.

4.Treści zawarte przez Użytkowników w formularzach zgłoszeniowych do Projektów Unijnych  wykorzystywane będą jedynie w działalności www.szkolimyzadarmo.pl, polegającej przesyłania zgłoszenie Użytkownika do Projektów Unijnych. 

5.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Treści zawartych w przesłanych przez niego formularzach zgłoszeniowych , w szczególności jego danych osobowych oraz wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonych rekrutacji do Projektów Unijnych. 

6.Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Net-Projekt Sp. z o.o.   za pośrednictwem www.szkolimyzadarmo.pl jego danych osobowych zawartych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym konkretnemu Projektodawcy Projektu Unijnego, którego formularz zgłoszeniowy dotyczy, a został przez Użytkownika przesłany. 

G.DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1.Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy wysłaniu formularza zgłoszeniowego.

2. Net-Projekt Sp. z o.o.   z siedzibą w Białymstoku: 15-099  ul. Legionowa 14/16    jest administratorem danych osobowych na mocy art. 13 Rozporzadzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO), od dnia 25 maja 2018 roku.

3.Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@szkolimyzadarmo.pl

4.Dane osobowe Użytkowników  przetwarzane są lub mogą być w następujących celach: 

a)  dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych niniejszym Regulaminie,  czyli Net-Projekt Sp. z o.o.   dostarcza nieodpłatne narzędzie, za pośrednictwem którego umożliwia Użytkownikom udział w aplikowaniu do Projektów Unijnych. 

b) Net-Projekt Sp. z o.o.  przekazuje dane osobowe Użytkowników do Projektodawcy Projektu Unijnego po wypełnienie i przesłaniu przez niego formularz zgłoszeniowego na Projekt Unijny realizowany przez  Projektodawcę Projektu Unijnego

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikom informacji o nowych Projektach Unijnych, w których mogą wziąć udział (droga elektroniczna lub/i telefoniczna). 

5.Każdy Użytkownik  korzystający z www.szkolimyzadarmo.pl  ma możliwość wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikacji, w tym żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych poprzez wystosowanie żądania poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną do Inspektora Danych Osobowych (inspektor@szkolimyzadarmo.pl. 

 

6.Każdy Korzystający z www.szkolimyzadarmo.pl zgodnie z rozporządzeniem RODO mają prawo do: wsparcie od Net-Projekt Sp. z oo dostępu do swoich danych danych, ich sprostowanie, dane lub dane przetwórcze lub o prawie do sprostowania sprostu wobec swoich danych, a także o prawie do przenoszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Net-Projekt Sp. z oo w Białymstoku do końca z informowaniem mnie o możliwości korzystania z wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochrona danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm).